ข้อความปฏิเสธการรับผิด

เว็บไซต์ แอปกู้เงิน.com จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า แอปกู้เงิน.com จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

นอกจากนี้ แอปกู้เงิน.com ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า แอปกู้เงิน.com  จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

แอปกู้เงิน.com เป็นเว็บไซต์ที่เขียนบทความแนะนำ รีวิว และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ นอกเหนือจากการรับผลตอบแทนจาก Google Adsense, Involve Asia, และ Accesstrade ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย เนื้อหา รูปภาพ บทความ ตลอดจนโฆษณาที่ปรากฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเงื่อนไข โปรโมชั่น ราคา และสิทธิพิเศษของสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งแม้ว่าเราจะพยายามอัพเดตและตรวจสอบข้อมูลอย่างดีที่สุดแล้ว ก็อาจมีบางส่วนที่ผิดพลาดไปบ้าง

ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ขอรับรองความถูกต้องของเนื้อหาที่ปรากฎภายในเว็บไซต์ เนื่องจากท่านผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองว่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เราได้เขียนบทความแนะนำหรือรีวิวมีความน่าเชื่อถือ และเหมาะสมกับท่านเพียงใด

เราจึงแนะนำให้ท่านใช้วิจารณญาณตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง และพึงระลึกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน การตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งจะช่วยการันตีให้ท่านตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น